artykuł nr 1

Fundusz Wsparcia Kultury

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
(zwane dalej „ogłoszeniem”)


I.  Ogłoszenie o naborze wniosków i podstawa prawna

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca (zwanego dalej „rozporządzeniem”), wydanego na podstawie  art. 65 ust. 29 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwanej dalej „ustawą”),

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca, będące państwowymi instytucjami kultury wskazanymi przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
w rozumieniu § 2 ust. 3 rozporządzenia,

niniejszym ogłaszają nabór wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 65 ust. 29 ustawy (zwanego dalej „wsparciem finansowym”).

Celem przyznania wsparcia finansowego jest przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 w zakresie działalności kulturalnej.

II.  Zasady przyznawania wsparcia finansowego

Zasady przyznawania i wykorzystania wsparcia finansowego zostały określone w:

1)  bezwzględnie wiążących przepisach prawa, w tym w ustawie oraz rozporządzeniu;
2)  regulaminie wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zwanym dalej „regulaminem”), stanowiącym załącznik do ogłoszenia;
3)  ogłoszeniu.

Podmiot zainteresowany ubieganiem się o wsparcie finansowe jest zobowiązany do zapoznania się
 z zasadami przyznawania i wykorzystania wsparcia finansowego oraz do przestrzegania tych zasad.

III.  Podmioty przyjmujące wnioski

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego przyjmują oraz rozpatrują Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego przyjmuje oraz rozpatruje wnioski podmiotów prowadzących działalność w dziedzinie teatru. Instytut Muzyki i Tańca przyjmuje oraz rozpatruje wnioski podmiotów prowadzących działalność w dziedzinie muzyki lub tańca.

Podmiot prowadzący działalność w dziedzinie teatru oraz w dziedzinie muzyki lub tańca określa przeważający spośród powyższych rodzajów działalności na podstawie danych z 2019 r. i składa wniosek do Instytutu właściwego dla działalności przeważającej.

Przedsiębiorca świadczący usługi wspomagające działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca poprzez organizację zaplecza technicznego, określa przeważający rodzaj działalności wspomaganej na podstawie danych z 2019 r. i składa wniosek do Instytutu właściwego dla wspomaganej działalności przeważającej.

IV.  Podmioty uprawnione do złożenia wniosku oraz dziedziny, w których można ubiegać się
o wsparcie finansowe

Do złożenia wniosku o wsparcie finansowe uprawnione są:

1)  samorządowe instytucje artystyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194),
2)  organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) prowadzące działalność
w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca,
3)  przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) prowadzący działalność gospodarczą w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, w tym usług wspomagających tę działalność poprzez organizację zaplecza technicznego,

- które uzyskują przychody z:

1)  wydarzeń artystycznych (premier, przedstawień, koncertów i innych wydarzeń artystycznych) organizowanych w obiektach kultury albo
2)  usług wspomagających działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca poprzez organizację zaplecza technicznego dla wydarzeń artystycznych organizowanych w obiektach kultury lub poza takimi obiektami.

V.  Prognozowany limit wydatków dla wszystkich dziedzin objętych wsparciem finansowym

Łączny limit wydatków przeznaczonych na wsparcie finansowe oszacowano na kwotę do 400 mln zł,  
z czego:

1)  200 mln zł przeznacza się na wsparcie finansowe dla samorządowych instytucji artystycznych;
2)  150 mln zł przeznacza się na wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca;
3)  50  mln zł przeznacza się na wsparcie finansowe dla przedsiębiorców świadczących usługi wspomagające działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca poprzez organizację zaplecza technicznego.

Sposób podziału środków przeznaczonych na wsparcie finansowe pomiędzy poszczególne grupy wnioskodawców może ulec zmianie.

VI.  Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą systemu informatycznego dostępnego pod adresem https://www.fwk.witkac.pl.

Wnioski należy składać do dnia 21 października 2020 r.


VII.  Termin wykorzystania wsparcia finansowego

Wsparcie finansowe może być przeznaczone wyłącznie na działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, w tym polegającą na świadczeniu usług wspomagających tę działalność poprzez organizację zaplecza technicznego, na finansowanie lub refinansowanie wydatków ponoszonych
w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

VIII.  Kryteria oceny wniosków

Kryteria oceny wniosków określono w załączniku do regulaminu.

IX.  Dokumenty dołączane do wniosku

We wniosku należy zawrzeć dane i dokumenty wymagane za pośrednictwem systemu informatycznego, o którym mowa w pkt VI ogłoszenia. Do wniosku należy załączyć – jeżeli dotyczy – w szczególności umowę albo inny dokument potwierdzający otrzymanie i wysokość:

1)  wsparcia zwrotnego lub bezzwrotnego otrzymanego przez wnioskodawcę ze środków publicznych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku;
2)  wsparcia finansowego otrzymanego przez wnioskodawcę w ramach pomocy publicznej w okresie roku przed dniem złożenia wniosku.

X.  Załączniki

Załącznik do ogłoszenia stanowi regulamin.
Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część ogłoszenia.

obrazek