artykuł nr 1

Statut Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zwany dalej „Instytutem”, jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) zwanej dalej „ustawą”,
2) zarządzenia Nr 16 Ministra Kultury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (Dz. Urz. MKiDN Nr 4, poz. 25 oraz z 2008 r. Nr 7, poz. 65);
3) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Instytutu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
2. Instytut wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem - 54/2003 i posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Instytut prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3. Instytut może, za zgodą Ministra, tworzyć w Polsce filie, ośrodki i oddziały specjalistyczne.


Rozdział 2
Zakres działalności

§ 4. Do zadań Instytutu należy:
1) promocja w kraju i za granicą dokonań polskiego teatru i jego twórców;
2) edukacja teatralna;
3) współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, zajmującymi się prowadzeniem podobnej działalności;
4) organizacja imprez służących międzynarodowej promocji polskiego teatru;
5) wydawanie publikacji związanych z życiem teatralnym w Polsce i za granicą;
6) ochrona istniejących zbiorów dokumentów i pamiątek, związanych z życiem teatralnym;
7) bieżące dokumentowanie bieżącego życia teatralnego;
8) gromadzenie, przetwarzanie i aktualizowanie informacji o polskim życiu teatralnym;
9) wspieranie działalności badawczej w zakresie wiedzy o teatrze;
10) organizacja wystaw i ekspozycji;
11) gromadzenie pamiątek współczesnego teatru;
12) inicjowanie i realizowanie innych projektów teatralnych służących celom statutowym;
13) realizowanie zadań z zakresu prowadzenia przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego.

§ 5. Instytut realizuje swoje zadania poprzez:
1) prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej dotyczącej teatru współczesnego;
2) organizację teatralnych szkoleń, seminariów, warsztatów, festiwali, konferencji;
3) organizację przeglądów teatralnych i promocji teatrów oraz życia teatralnego w Polsce i za granicą;
4) tworzenie odpowiednich serwisów WWW poświęconych polskiemu teatrowi;
5) prowadzenie baz danych, zbiorów wycinków, fotografii, druków ulotnych i zwartych, dokumentujących współczesny teatr w Polsce;
6) prowadzenie biblioteki i medioteki teatralnej wraz z udostępnianiem zbiorów;
7) wydawanie czasopism teatralnych;
8) wydawanie prac z zakresu wiedzy o teatrze;
9) przyznawanie stypendiów z zachowaniem zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. poz. 612);dla specjalistów z zakresu wiedzy o teatrze ze środków pozabudżetowych pozostających w dyspozycji Instytutu;
10) wspieranie polskich biur międzynarodowych organizacji teatralnych;
11) kupowanie kolekcji, przyjmowanie depozytów i darowizn;
12) przygotowywanie na potrzeby własne oraz administracji publicznej, szczególnie dla Ministra, corocznych raportów z dziedziny objętej zakresem działalności Instytutu. Tematyka i zakres corocznych raportów uzgadniane są z Ministrem;
13) inicjowanie i prowadzenie projektów badawczych, opracowywanie i zlecanie analiz i ekspertyz służących diagnozie oraz prognozowaniu kierunków rozwoju dziedziny objętej zakresem działania Instytutu;
14) podejmowanie współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi działającymi w dziedzinie kultury.


Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie

§ 6. 1. Dyrektor zarządza Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister.
3. Dyrektor odpowiada za całość spraw związanym z prawidłowym funkcjonowaniem Instytutu.
4. Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy dwóch zastępców. 
5. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Ministra. 

§ 7. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytutu uprawniony jest dyrektor samodzielnie lub inne osoby po uzyskaniu pełnomocnictwa dyrektora.
2. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników wymaga formy pisemnej i podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organizatora. Nie dotyczy to ustanowienia pełnomocników procesowych.

§ 8. 1. Organizację wewnętrzną Instytutu, w tym zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych, podział czynności oraz zakres odpowiedzialności osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne określa regulamin organizacyjny, nadawany przez dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.
2. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

§ 9. 1. W Instytucie działa Rada Instytutu, zwana dalej „Radą”, jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje Minister na wniosek Dyrektora Instytutu, na okres równy okresowi zatrudnienia Dyrektora, spośród wybitnych teoretyków i praktyków polskiego teatru.
3. W skład Rady wchodzi pięć osób.
4. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.
5. Na pierwszym posiedzeniu Rada dokonuje wyboru Przewodniczącego oraz jego zastępcy i uchwala regulamin działalności.
6. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący.
7. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 10. 1. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów i projektów Instytutu oraz ocena ich realizacji;
2) poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Instytutu;
3) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Instytutu.
2. Rada może dokonywać analiz sił i środków polskiego teatru oraz inicjować dyskusje publiczne związane z bieżącym życiem teatralnym i współczesną refleksją nad teatrem.


Rozdział 4
Majątki i finanse

§ 11. 1. Instytut prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2. Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest roczny plan finansowy, ustalony przez Dyrektora.

§ 12. Źródłami finansowania działalności Instytutu są:
1) dotacja z budżetu państwa w formie: dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowania zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów oraz dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub na realizację wskazanych zadań i programów;
2) przychody z prowadzonej działalności statutowej, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego;
4) środki otrzymane od osób fizycznych lub prawnych oraz z innych źródeł;
5) przychodami Instytutu mogą być również wpływy z dodatkowej działalności.

§ 13. Dyrektor Instytutu zapewnia terminowe sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta wyłonionego zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.
 

Rozdział 5
Działalność dodatkowa

§ 14. 1. Instytut może na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Instytutu.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:
1) usług poligraficznych i reklamowych;
2) organizowanie zleconych projektów teatralnych;
3) urządzanie wystaw własnych i zleconych;
4) działalności wydawniczej, fonograficznej, filmowej i fotograficznej;
5) najmu i dzierżawy powierzchni siedziby Instytutu;
6) najmu, dzierżawy, sprzedaży wyposażenia Instytutu;
7) działalności szkoleniowej związanej z upowszechnianiem praw autorskich.
3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację zadań statutowych.


Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 15. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu dokonuje Minister, na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.